Acai Smoothie

11.25

Acai, Blueberry, Banana, Almond Milk